Sportiviteit & respect

SV Odijk is een vereniging waar met respect en goede omgangsvormen met elkaar wordt omgegaan. Daarom wil SV Odijk duidelijk zijn over welk gedrag gewenst en niet gewenst is.

Doel van deze gedragscode is aan te geven welk gedrag bij SV Odijk getolereerd wordt. Ook geven we een aantal tips om het gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd te verbeteren.

Gedrag tijdens de wedstrijd
• beheers je in het veld. Laat je niet uitlokken;
• bij aanvang van de wedstrijd stelt de teamleider/coach zich aan de teamleider/coach van de tegenpartij en aan de scheidsrechter voor;
• in het veld toont men respect voor elkaar;
• sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen;
• de scheidsrechter en de grensrechters zijn de baas. Ga niet met hen of de toeschouwers in discussie; 
• volg de spel-aanwijzingen van de teamleider/coach op. Uitsluitend hij/zij bepaalt de opstelling;
• na afloop wordt de tegenstander altijd de hand geschud;
• ben je het ergens niet mee eens, blijf er niet mee lopen maar bespreek het met je teamleider of je trainer;
• aanwezigheid van toeschouwers wordt altijd zeer op prijs gesteld;
• toeschouwers moedigen aan maar bemoeien zich niet met de wedstrijdleiding;

Gedrag buiten de wedstrijd
• wangedrag en/of vandalisme wordt niet geaccepteerd;
• ouders/verzorgers zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen bij uitwedstrijden. Overleg vooraf met de teamleider hoe het vervoer georganiseerd is;
• afmelden altijd persoonlijk bij de teamleider/coach, niet via vriendjes etc.;
• verzamelen op de door de teamleider/coach afgesproken tijd en plaats;
• na afloop van de wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer voor een nabespreking, douchen etc.;
• Ieder houdt zich strikt aan de Wet Alcohol Preventie. Het toezicht hierop ligt bij de teamleiders/coaches, trainers en de barcoördinatie.

Persoonlijke verzorging
• spelers dienen de voorgeschreven clubkleding te dragen waarbij de shirt in de broek moet;
• horloges, ringen, oorbellen en kettingen zijn tijdens de wedstrijd verboden;

 Kleedkamers
• het team zorgt ervoor dat de kleedkamer na de wedstrijd en na de training schoon achtergelaten wordt;
• de teamleider/coach of trainer controleert of de kleedkamer schoon is;
• in de kleedkamer blijft men van andermans spullen af;
• roken in de kleedkamer en de kantine is verboden;
• voetbalschoenen buiten uitslaan en niet in de kleedkamer;
• onder geen beding glaswerk in de kleedkamers meenemen;
• de gedragscode geldt voor iedereen. De teamleider/coach heeft, gegeven zijn rol, een speciale functie.
• de teamleider/coach weet zich gesteund door de Jeugdcommissie van SV Odijk.

Accommodatie en de velden
• Op de grasvelden mogen van de gemeente Bunnik uitsluitend wedstrijden gespeeld worden, geen trainingen.
• Voor de grasvelden. Tijdens de warming-up blijven de keepers en spelers uit het strafschopgebied en de warmloopoefeningen zo veel mogelijk BUITEN het speelveld plaatsvinden. Reservespelers die in de rust een balletje trappen, doen dit NIET in het strafschopgebied en/of bij het doel. Op andere delen van het veld is dit wel toegestaan.
• Fietsen netjes in de daarvoor bestemde fietsenrekken bij binnenkomst. Het is verboden om met de fiets op het complex te komen/rond te fietsen.

Als er in een team of bij een individuele speler iets speelt, zullen trainer en teamleider in eerste instantie proberen dit op te lossen. Lukt dit niet, of gaat het om iets ernstigs, of ligt het te gevoelig, dan kan iedereen die er bij betrokken is een melding doen bij het bestuur. Denk aan zaken als pesten, verbaal geweld, intimidatie, discriminatie en ander gedrag dat we bij SV Odijk niet willen zien.

Contact opnemen met het bestuur over Gedrag Veldvoetbal

Een melding kan gedaan worden bij elk bestuurslid van SV Odijk of de vertrouwenspersoon van SV Odijk. Dit kan ook anoniem gemeld worden. http://www.svodijk.nl/club/bestuur-beleid/bestuur.

In principe zijn de direct leidinggevenden (trainers, leiders, etc.) primair verantwoordelijk voor optreden in geval van incidenten. Bij acute zaken rond een wedstrijd dient contact opgenomen te worden met een bestuurslid.

Contact opnemen met het bestuur over een incident

Een melding kan gedaan worden bij elk bestuurslid van SV Odijk of de vertrouwenspersoon van SV Odijk. Dit kan ook anoniem gemeld worden. http://www.svodijk.nl/club/bestuur-beleid/bestuur.

SV Odijk vraagt van alle vrijwilligers die in hun functie omgaan met minderjarigen een zorgenaamde ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

SV Odijk wil een veilige, sociale en sportieve club zijn. In de club moeten we daarom waarborgen dat we goed met elkaar omgaan, en elkaar corrigeren op niet correct gedrag. Een van de manieren om te bereiken dat we op een correcte manier met elkaar omgaan is dat we van al onze vrijwilligers een officiële ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) vragen.

Deze verklaring wordt verstrekt door het ministerie van Veiligheid en Justitie. SV Odijk vraagt deze VOG’s aan voor de vrijwilligers die bij SV Odijk aan de slag willen. Meer informatie of aanvraag gratis VOG stuur de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan even een mailtje.

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders etc.

 

Uitgangspunten en regels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporters worden niet toegestaan en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.